Skip to Content
English Language Learners
Skip Navigation

Parent Hot Line

800-206-8956

Remember: We are here to serve You and Your Children.

The Bureau of Student Achievement through Language Acquisition (SALA) operates a Parent Hot Line (800-206-8956) in order to answer your questions regarding the education of your children. We can provide information about the testing, placement, instruction and rights of your child. Members of our staff are fluent in Spanish and English.

SALA also holds many workshops and training sessions designed to help you help your children. Should you like information about these meetings, please contact us to schedule workshops. Members of our staff are also available to come to your area and meet with you or your group.

Recuerde: Estámos aquí para servirle a usted y a sus hijos

SALA opera una línea telefónica para los padres (800-206-8956) con el propósito de responder sus preguntas con respecto a la educación de sus hijos. Podemos proveerle información sobre exámenes, colocación, instrucción, y sobre los derechos de sus hijos. Los miembros de nuestra oficína dominan el español y el inglés.

SALA también lleva a cabo varias sesiones de entrenamiento diseñadas para asistir y ayudar a sus hijos. Si desea información sobre estas sesiones de entrenamiento, por favor llámenos para proveerle el calendario. Los miembros de nuestra oficína también están disponibles para viajar a su area y reunirse con usted o con su grupo.

Tanpwi sonje sa. Nou la pou sèvi ou ak pitit ou yo.

SALA enstale yon nimewo telefòn gratis (800-206-8956) pou oumenm paran pou pèmèt nou reponn tout kesyon ou genyen sou edikasyon pitit ou yo. Nou ka bay enfòmasyon sou kalite egzamen yo bay pitit ou, sou jan yo shwazi klas pou elèv yo, sou dwa pitit ou genyen pou jwenn bonjan lenstriksyon. Anplwaye nan biwo-a pale tout lang-sa-a yo fen: panyòl epi angle.

SALA òganize tou anpil seminè ak seyans pou bay antrènman nan entansyon pou ede ou pou oumenm ka ede pitit ou yo. Si ou ta renmen resevwa enfòmasyon sou reyinyon sa-a yo, tanpwi kontakte nou. Na voye orè-a ba ou. Anplwaye biwo-a ka ale nan zonn kote ou rete-a pou yon rankont ak ou epi gwoup pa ou.